Kjøpsvilkår


KONTAKT OSS

Adresse:
Pobedit AS
Hans Væggers vei 15
9901 KIRKENES

E-post: 
post@pobedit.no

Telefon: 
(+47) 906 70 110

Organisasjonsnummer: 
818 631 642

Kontaktskjema

Du kan kontakte oss med alle kontaktmåter ovenfor. Til tider kan det være hektisk på telefonen/support. I stedet for å ringe kan du sende oss mail via kontaktskjema-knappen ovenfor. Vi vil da enten kontakte deg per telefon eller sende deg svar per mail.KUNDEINFORMASJON

Opplysninger du gir til oss vil ikke bli gitt videre og er bare tilgjengelige for personer tilknyttet oss. Du kan når som helst be om at opplysninger om deg slettes. I forbindelse med bestillingen, godtar du at vi lagrer og bruke informasjonen din. Vi gjør dette for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi dokumenterer også all kommunikasjon vi har med deg via e-post, for å kunne tilby tjenesten som du forventer av oss. 


 

Vilkår for bedriftskunder

Vi selger kun til bedrifter, enkeltmannsforetak, organisasjoner og andre med gyldig organisasjonnummer og som er registrert i MVA registeret. 

Allmenne kjøpsvilkår for bedrifter 

Versjon 2021:1 gjeldende fra 16 desember 2021. 

Innledende bestemmelser 

1. Anvendelsesområde 

Pobedit AS Norway AS (”Pobedit AS”) sine Allmenne kjøpsvilkår for bedrifter gjelder for levering av produkter, tjenester og/eller Office 365 supporttjenester til kunder fra og med overnevnte dato og erstatter de kjøpsbetingelser som tidligere er gitt av Pobedit AS. 

Særskilte bestemmelser for levering av produkter, lisenser og tjenester finnes nedenfor. Videre inneholder disse allmenne vilkårene bestemmelser som gjelder for alle leveranser. 

Disse Allmenne kjøpsvilkår gjelder om ikke annet er avtalt. 

Dersom du handler som forbruker gjelder isteden Allmenne kjøpsvilkår for forbrukere. 

Særskilte bestemmelser for levering av produkt 2. Produktinformasjon 

Varene som presenteres på Pobedit ASs hjemmesider utgjør Pobedit ASs ordinære sortiment. Dersom det er avvik mellom vilkår, produktinformasjon eller pris angitt på Pobedit ASs hjemmesider og det som angis i øvrige publikasjoner, har det som kommer frem på hjemmesidene forrang. 

3. Priser og frakt 

De til enhver tid gjeldende priser er tilgjengelige på Pobedit ASs hjemmesider, og oppdateres fortløpende. Priser er angitt i NOK eksklusive merverdiavgift. Fraktkostnader kommer i tillegg. Pobedit AS forbeholder seg retten til å endre priser uten forvarsel. Med mindre det foreligger en særskilt avtale gjelder prisene slik de er angitt på Pobedit ASs hjemmesider. 

Importprodukter som ikke er en del av Pobedit ASs standardsortiment prises basert på valutakursen på faktureringstidspunktet. En midlertidig salgspris basert på gjeldende valutakurs oppgis ved bestilling. Ved fakturering justeres salgsprisen i henhold til dagjeldende valutakurs som bestemt av Pobedit AS.

Fraktkostnader tilkommer samtlige leveranser. Den totale fraktkostnaden beregnes ved fakturering der forsendelsens vekt fremkommer sammen med informasjon om dens dimensjoner og form, om den må leveres på pall, om forsendelsen omfatter flere kolli, etc. Det tilkommer gebyr for uavhentede forsendelser. Varer sendt i retur med oppkrav hentes ikke.

4. Betalingsvilkår og sikkerhet 

Betaling kan skje ved bruk av kredittkort/debetkort eller ved faktura. Fakturering skjer etter særskilt kredittsjekk. 

Fakturabeløpet skal være tilgjengelig på Pobedit ASs bankkonto senest 14 dager fra faktureringsdato. Ved forsinket betaling har Pobedit AS rett til å kreve forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven samt betalingspåminnelse med purregebyr etter inkassoforskriften. 

Dersom kunden ønsker papirfaktura, tilkommer et fakturagebyr for dette. Melding om feil i en faktura fra Pobedit AS (reklamasjon) må være Pobedit AS i hende innen fakturaens forfallsdato. Dersom reklamasjon ikke er skjedd i tide kan ikke feilen gjøres gjeldende overfor Pobedit AS. 

Produktene forblir Pobedit ASs eiendom frem til Pobedit AS har mottatt full betaling. 

Dersom det finnes rimelig tvil som gjelder kundens betalingsevne, har Pobedit AS rett til å fastsette kortere betalingstid, kreve forskuddsbetaling eller annen sikkerhet for fremtidige leveranser. 

5. Bestilling og ordrebekreftelse 

Ved å gjennomføre et kjøp hos Pobedit AS aksepterer kunden disse Allmenne kjøpsvilkår. Gjennom aksept av vilkårene binder kunden seg til å følge disse i sin helhet. 

Ved bestilling sendes en mottaksbekreftelse med emneteksten "Takk for din bestilling" på epost. Denne bekreftelsen har informasjon om innholdet av bestillingen. I forbindelse med avsendelse av leveransen fra Pobedit ASs lager sendes en ordrebekreftelse per epost med emneteksten "din ordre er på vei". Bindende avtale mellom partene inngås først ved avsendelse av denne ordrebekreftelsen til kunden dog er kunden bundet av sin ordre etter ordrelegging.

6. Levering 

Levering skjer i Norge av Bring eller av Pobedit ASs engasjerte leverandør. Risiko for forsendelsen går over på kunden når produktet er gjort tilgjengelig for transport fra Pobedit AS sitt lager. 

Pobedit AS har ikke ansvar for forsinket levering uavhengig av om forsinkelsen beror på forhold som skyldes transportør, forsinkelse eller delleveranse som skyldes forhold som produsenten svarer for eller andre omstendigheter. 

7. Retur 

På vilkårene under aksepterer Pobedit AS retur av et produkt fra det ordinære sortimentet innen det er gått 14 dager fra faktureringsdato. Ved retur skal produktet være ubrukt og returneres i ubrutt originalforpakning, uten tilskitning, merker og skader. 

Kunden skal betale frakt- og eventuell returavgift. Frakt- og returavgift belastes kundens eventuelle tilgodehavende hos Pobedit AS, eller faktureres separat. 

Ved ønske om retur skal kunden kontakte Pobedit AS, fortrinnsvis gjennom Pobedit ASs hjemmesider. Mottatt oppdragsnummer eller returseddel innebærer ikke at Pobedit AS har akseptert returrett. Kunden skal returnere produktet til Pobedit AS sammen med kopi av ordreseddel og mottatt ordrenummer. Returen godkjent av Pobedit AS skal være tilgjengelig for Pobedit AS senest fjorten (14) dager etter at kunden har mottatt returnummer. Frakten skal være betalt og produktet godt innpakket i godkjent emballasje. Kunden er ansvarlig for tap eller skade på produktet under transport. 

Retur som ikke godkjennes sendes tilbake til kunden på dennes bekostning. Godkjente returer krediteres kunden etter fradrag for eventuell returkostnad. Godkjenning av returer forutsetter oppfyllelse av de ovennevnte forpliktelser. 

8. Transportskader 

Ved mottak av produktene skal kunden undersøke produktene som er levert. Transportskader skal rapporteres til transportøren og Pobedit AS, først og fremst gjennom Min konto Ordrehistorikk. Transportskader skal rapporteres på leveringsdagen, men skjulte transportskader som ikke er oppdaget eller som ikke burde ha blitt oppdaget ved levering, skal rapporteres så snart som mulig og uansett innen en uke etter mottatt leveranse. Hvis kunden ikke rapporterer

transportskaden i samsvar med de generelle kjøpsvilkårene, mister Kunden sin rett til å fremme krav knyttet transportskaden. 

9. Reklamasjon 

Ved mottak av leveransen, skal kunden undersøke det leverte produktet. Reklamasjonskrav ift. produktene/leveransen må framlegges Pobedit AS umiddelbart etter at feilen er oppdaget, og senest 14 dager fra fakturadato. Produktet må returneres på angitt måte. 

Dersom kunden skal gjøre mangelskrav gjeldende må kunden kontakte Pobedit AS, fortrinnsvis gjennom Min Konto/Ordrehistorikk på Pobedit ASs hjemmesider og der opprette et oppdrag. Tilkjent oppdragsnummer eller returseddel innebærer ikke at Pobedit AS har akseptert reklamasjonen. Oppdragsnummeret er gyldig i fjorten (14) dager, og produktet skal innen utløpet av denne perioden gjøres tilgjengelig for Pobedit AS. Ved retur av produktet skal returfrakten til Pobedit AS være betalt. Videre skal ordrenummer, faktura og informasjon om gyldig oppdragsnummer samt en detaljert redegjørelse av mangelen følge med produktet. Ved feilaktig reklamasjon har tilbakesendesPobedit AS rett til å sende produktet tilbakesendes produktet i retur til kunde, samt belaste fraktkostnader. Returvarer skal sendes godt innpakket i godkjent emballasje (for eksempel brun bølgepappkartong). Kunde er ansvarlig for tap eller mangler ved produktet under transport. Eventuelle transportskader som følge av mangelfull innpakning belastes kunden. Pobedit AS forbeholder seg rett til å gjennomføre produktkontroll av returnerte produkter, og rett til å belaste kunden for kostnaden for slik test dersom produktet ikke er beheftet med mangel og reklamasjonen derfor ikke aksepteres. 

10. Garanti 

Garanti gis av produktenes respektive produsenter. Pobedit AS gir ingen garanti som går ut over det som følger av produsentenes garantibetingelser. 

11. Ansvar 

Dersom det foreligger mangel som Pobedit AS svarer for, forplikter Pobedit AS seg til, etter eget valg, å avhjelpe mangelen gjennom reparasjon, omlevering eller tilbakebetaling av kjøpesummen. Pobedit AS forbeholder seg retten til å henvise kunden direkte til de respektive produsenter eller deres serviceverksted for reparasjon av mangel. Videre rettigheter kan følge av de respektive produsentenes egne garantier rettet mot sluttkunden.

Pobedit AS er ikke ansvarlig for produkters kompatibilitet med andre produkter i Pobedit ASs sortiment eller for kompatibilitet med kundens nåværende produkter, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt av Pobedit AS eller følger av produktinformasjon gitt av Pobedit AS. 

Pobedit ASs ansvar ved mangler er begrenset til det som er angitt over og kunden kan ikke gjøre andre mangelsbeføyelser gjeldende mot Pobedit AS. Pobedit AS svarer under ingen omstendighet for indirekte tap eller konsekvenstap, slik som tapt produksjon eller tapt fortjeneste eller andre tap som følger av manglende eller vanskeliggjort bruk av datamaskiner eller informasjon eller for tap av data. 

Pobedit ASs totale erstatningsansvar ovenfor Kunde (herunder ansvar for handlinger eller forsømmelse fra Pobedit AS ansatte, representanter eller underleverandører, samt ansvar relatert til prisavslag, omlevering eller lignende) er begrenset til det beløp Kunden har betalt for de relevante Produktene eller Tjenestene i løpet av siste 12 måneders periode. 

12. Teknisk support 

For teknisk support og brukerstøtte forbeholder Pobedit AS seg rett til å henvise kunden til de respektive produsentene, samt eventuelt til tredjeparts betalingssupport. Vennligst merk at supporten kan være på engelsk for visse produsenter og at det i noen tilfeller gis support utelukkende gjennom epost og hjemmesider. 

13. Særskilte vilkår for programvare 

All programvare som finnes tilgengelig på Pobedit ASs hjemmesider er opphavsrettslig beskyttede verk fra de respektive produsenter. Ved kjøp av bruksrett og/eller lisens til programvare gjelder den respektive produsent eller lisensgivers vilkår. Vilkårene kan medfølge eller inngå i programvaren. I lys av det ovenstående, godtar Pobedit AS ikke ansvaret for salg av programvare, inkludert, men ikke begrenset til, garanti om att programvaren passer til formålet eller eiendomsrettigheter. Alt kjøp av programvare skjer i henhold til Pobedit ASs generelle vilkår. 

14. Særskilt om sky og nedlasting-tjenester

Ved kjøp av skytjenester g nedsaltinger henviser Pobedit AS kunden til de respektive rettighetshaveres online abonnementsavtale eller de respektive rettighetshaveres vilkår for særskilt bestilte produkter eller tjenester. 

Særskilte bestemmelser for levering av tjenester 15. Omfang og gjennomføring 

Pobedit AS vil utføre den avtalte tjenesten ("Tjenesten") på en fagmessig måte og med for formålet kvalifiserte personer. 

Pobedit AS kan engasjere underleverandører til å utføre Tjenesten. Om Pobedit AS engasjerer en underleverandør vil Pobedit AS være ansvarlig for både Pobedit ASs og underleverandørens arbeid. 

Kunden må gi Pobedit AS tilgang til alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for at Pobedit AS skal kunne utføre og levere Tjenesten i samsvar med avtalen. Hvis Tjenesten skal utføres i kundens lokaler, skal Pobedit AS få tilgang til lokalene i den utstrekning det er nødvendig for utførelsen av Tjenesten. 

16. Betaling mm. 

Pobedit AS har rett til betaling etter Pobedit ASs til enhver tid gjeldende prisliste. Pobedit AS har rett til å, en gang per år, justere avtalte priser i samsvar med endringer i Statistisk sentralbyrås indeks over snittlønn i undergruppen IKT-tjenester i tabellen ”Heltidsansatte i informasjonssektoren, gjennomsnittlig månedslønn etter næring”. 

Pobedit ASs kompensasjon er oppgitt eksklusive merverdiavgift og eventuelle andre avgifter og gebyrer knyttet til Tjenesten. 

Pobedit AS har krav på dekning av utgifter i samsvar med det som er avtalt mellom partene. 

Pobedit AS utfører Tjenesten i vanlig arbeidstid i henhold til gjeldende prisliste. Pobedit AS har krav på vederlag for arbeid utenom ordinær arbeidstid etter den til enhver tid gjeldende prisliste. 

17. Betalingsvilkår og sikkerhet 

Betaling skjer med faktura etter særskilt kredittvurdering. Vi gir ikke kreditt.

Fakturaen må betales slik at fakturabeløpet er tilgjengelig på Pobedit ASs bankkonto innen 14  dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling har Pobedit AS rett til å kreve forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven samt betalingspåminnelse med purregebyr etter inkassoforskriften. 

Dersom kunden ønsker faktura på papir tilkommer et fakturagebyr for dette. Melding om feil i en faktura fra Pobedit AS må være Pobedit AS i hende innen fakturaens forfallsdato. Dersom reklamasjon ikke er skjedd i tide kan ikke feilen gjøres gjeldende overfor Pobedit AS. 

Dersom det finnes rimelig tvil vedrørende kundens betalingsevne, har Pobedit AS rett til å fastsette kortere betalingstid, kreve forskuddsbetaling eller annen sikkerhet for fremtidige leveranser. 

18. Bestilling og ordrebekreftelse 

Gjennom å bestille produkter eller tjenester, aksepterer kunden disse Allmenne kjøpsvilkår. Ved å akseptere vilkårene binder kunden seg til å følge vilkårene i sin helhet. 

Bindende avtale inngås ved avsendelse av ordrebekreftelse til kunden. 

19. Ansvar 

Foreligger feil ved tjenesten som Pobedit AS er ansvarlig for, er Pobedit AS forpliktet til å, etter eget valg, avhjelpe mangelen ved reparasjon eller omlevering, forutsatt at det er reklamert i samsvar med det som er angitt i disse generelle kjøpsvilkår. Hvis Pobedit AS velger å ikke avhjelpe mangelen eller omlevere, har kunden rett til et rimelig prisavslag for det utførte arbeidet. 

Pobedit AS er ikke ansvarlig for feil forårsaket av maskinvare, programvare eller annet utstyr som ikke er levert av Pobedit AS. Hvis Tjenesten består i rådgivning er Pobedit ASs ansvar begrenset til slik rådgivning basert på den informasjonen som gis av kunden. Pobedit AS tar ikke ansvar for de beslutninger som kunden fatter med bakgrunn i Pobedit ASs rådgivning. 

Pobedit ASs totale erstatningsansvar ovenfor Kunde (herunder ansvar for handlinger eller forsømmelse fra Pobedit AS ansatte, representanter eller underleverandører, samt ansvar relatert til prisavslag, omlevering eller lignende) er begrenset til det beløp Kunden har betalt for de relevante Tjenestene i løpet av siste 6 måneders-periode. 

Pobedit AS er under ingen omstendigheter ansvarlig for (i) indirekte skader eller følgeskader, slik som produksjonsbortfall eller tap av fortjeneste, eller andre skader, eller for (ii) tap av data. 

Ansvarsbegrensningene etter dette punkt gjelder ikke for personskade eller ved forsett eller grov uaktsomhet fra Pobedit ASs side.

Dersom kunde gjør endringen kan påvirke Tjenesten eller funksjoner som Pobedit AS leverer må det gis skriftlig varsel til Pobedit AS. Dette gjelder enten kunden selv eller andre leverandører gjør endringer. Pobedit AS er ikke ansvarlig for feil som oppstår som følge av at slike endringer ikke meddeles i samsvar med det ovenstående. 

20. Reklamasjon 

Kunden mister sin rett til å fremstille erstatningskrav hvis det ikke er reklamert skriftlig uten forsinkelse, ikke senere enn tre måneder etter at den spesifikke Tjenesten utføres. 

21. Immaterielle rettigheter 

Kunden overtar eiendomsretten til samtlige immaterielle rettigheter som ved leveranse av tjeneste eller varer skapt særskilt for Pobedit AS for kundens regning. Med mindre annet er avtalt skriftlig, mottar Pobedit AS en ikke-eksklusiv lisens, uten tidsbegrensning, til alle åndsverk laget av Pobedit AS for kundes regning. 

Kunden overtar ikke noen andre immaterielle rettigheter knyttet til Tjenesten som tilhører Pobedit AS eller tredjepart utover det som angis ovenfor. Kunden har ingen rett til å gjøre endringer i beskyttet materiale som tilhører Pobedit AS eller tredjeparter. For disse immaterielle rettighetene gjelder i stedet de vilkår som innehaveren av den aktuelle immaterielle rett til hver tid anvender. 

Pobedit AS er forpliktet til å informere kunden dersom det kreves ytterligere lisens eller rettighet utover det som fremgår av avtalen for å kunne utnytte Tjenesten. 

22. Krenkelse av immaterielle rettigheter 

Hvis kunden skaffer immaterial-rettslig beskyttet materiale under avtalen, garanteres at kunden innehar de rettigheter eller innhenter de godkjennelser som kreves for utførelsen av Tjenesten i samsvar med avtalen. 

Pobedit AS garanterer at Tjenesten som utføres av Pobedit AS og de immaterielle rettigheter som Pobedit AS skaper eller gir under kontrakten (med unntak av tredjepartstjenester eller produkter fra Pobedit AS leverandører) så vidt Pobedit AS kjenner til, ikke krenker tredjeparts rettigheter. 

Kunden skal straks varsle Pobedit AS skriftlig om krav fra tredjeparter angående krenkelse av immaterielle rettigheter som følge av kundens bruk av Tjenesten. 

Ved en påstand om krenkelse, som Pobedit AS er ansvarlig for, (ikke overtredelser knyttet til endring av kunde eller relatert til tredjepartsprodukter eller lignende brudd), skal Pobedit AS ha rett til, for egen regning, å overta tvisten og føre saken på vegne av kunden, samt for egen regning å enten sikre kundens fortsatte utnyttelse av Tjenesten, eller bytte ut den omtvistede del av Tjenesten mot liknende akseptabel tjeneste eller produkt. Kunden har ikke rett til å innrømme ansvar, eller inngå avtale, oppgjør eller kompromiss med tredjepart om slikt krav uten på forhånd å innhente skriftlig samtykke fra Pobedit AS. Slikt samtykke skal ikke nektes uten saklig grunn, og skal avgis uten forsinkelse. Dersom Pobedit AS ikke kan sikre Kundens rett til bruk av lignende, akseptabelt produkt eller tjeneste, har begge parter, som eksklusive kompensasjon i forhold til påstått brudd, rett til å heve avtalen gjeldende for aktuelle produkter eller tjenester med umiddelbar virkning. Pobedit AS plikter i det tilfelle å betale tilbake det beløpet som er betalt for produktet eller tjenesten, forutsatt at kunde returnerer produktet, fratrukket kundens bruk. 

Pobedit AS forplikter seg til å kompensere kunden for erstatning og annen betaling som kunden etter forlik eller dom må betale for krenkelsen, som Pobedit AS er ansvarlig for, av immaterielle rettigheter ved kundens bruk av Tjenesten. Ut over dette har kunden ikke rett til erstatning for tap som oppstår som følge av immaterialrettslige mangler i Tjenesten som Pobedit AS er ansvarlig for. 

23. Varighet og oppsigelse 

Tjenester som for eksempel abonnement gjelder fra den signeres av partene (inkludert bindene aksept per e-post fra autorisert representant fra selskapet. Med mindre annet er avtalt, gjelder avtalen med en gjensidig oppsigelsestid på tre måneder. Oppsigelsen skal være skriftlig. 

Uavhengig av det ovenstående kan partene skriftlig si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom en part: 

(A) i vesentlig grad tilsidesetter eller bryter bestemmelsene i avtalen, og retting, der retting er mulig, ikke skjer innen 30 dager etter skriftlig varsel om dette, eller 

(B) slås konkurs eller avvikles, er under restrukturering eller på annen måte er insolvent. 

Kundens fortsatte rett til å bruke resultatene av Tjenesten ved opphør av avtalen etter dette punkt 23 krever at kunden har oppfylt sin plikt til å betale. 

Alminnelige bestemmelser 

24. Kobling til tredjeparts nettsider

Hyperlenker på Pobedit ASs hjemmesider gjør det mulig for besøkende å forlate hjemmesidene. De lenkede nettsidene kontrolleres ikke av Pobedit AS og Pobedit AS er ikke på noen måte ansvarlig for innholdet på nettsidene eller innholdet i koblinger på nettsidene. Pobedit AS gjør lenkene tilgjengelige for å forenkle kundens søk og Pobedit ASs lenking medfører ikke at Pobedit AS har godkjent de respektive nettsidene. 

25. Pobedit ASs hjemmeside og immaterielle rettigheter 

Innholdet på Pobedit ASs hjemmesider er Pobedit AS eller dets lisensgivers eiendom. Informasjonen er beskyttet gjennom markedsføringslovgivning og lovgivning for beskyttelse av immaterielle rettigheter, som innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout etc. ikke skal kopieres eller på annen måte anvendes uten skriftlig samtykke fra Pobedit AS. Utskrift eller annen kopiering av materiale er tillatt for egen, privat, ikke-kommersiell bruk. Det er forbudt å kopiere, lagre eller på annen måte reprodusere, bearbeide, endre, overføre, tildele, på andre måter benytte eller utnytte materialet eller deler av dette uten at Pobedit AS på forhånd har gitt skriftlig samtykke til dette. 

26. Kundekonto 

Innloggingsinformasjon (brukernavn og passord) til kundekonto på Pobedit ASs hjemmesider skal håndteres slik at de ikke kommer uautoriserte personer i hende. Ved å gi sin innloggingsinformasjon til andre bekrefter kunden at vedkommende kan legge inn bestillinger i kundens navn og at kunden er betalingsansvarlig for disse overfor Pobedit AS. For kundekonto som tilhører juridiske personer anses samtlige personer som har tilgang til innloggingsinformasjonen å være autorisert til å legge inn bestillinger for kundens regning. Dersom kunden mistenker at noen uten deres autorisasjon har tilgang til 

innloggingsinformasjonen deres, må kunden umiddelbart varsle Pobedit AS samt endre passordet. 

27. Personopplysninger 

Når Pobedit AS er databehandlingsansvarlig 

Pobedit AS vil i forbindelse med kundeordrer for produkter og tjenester som behandler personopplysninger om kundens kontaktpersoner for de formål og på de vilkår som fremgår av Pobedit AS retningslinjer for personvern. Ved å opprette en bedriftskonto hos Pobedit AS, bekrefter kunden at denne har informert selskapets representanter om Pobedit ASs behandling av deres personlige data, og innhentet deres samtykke til behandlingen. 

Når Pobedit AS behandler personopplysninger på vegne av kunden 

I tilfeller der Pobedit AS behandler personopplysninger på vegne av Kunden skal partene inngå en separat databehandlingsavtale om behandling av personopplysninger som Pobedit AS utfører på vegne av kunden. 

28. Lovvalg og tvisteløsning 

Avtalen reguleres av norsk rett.

Eventuelle tvister skal søkes løst i minnelighet. Dersom en minnelig løsning ikke oppnås skal tvisten, inkludert eventuelle betalingskrav, avgjøres av forliksrådet eller de ordinære domstolene med Sør-Varanger som avtalt verneting 

29. Ansvarsfraskrivelse 

Pobedit AS skal ikke ha noe ansvar for uteblitt eller forsinket oppfyllelse av Pobedit ASs forpliktelser i henhold til avtalen i den grad oppfyllelsen er umulig eller vesentlig forhindret eller ytelsen blir gjenstand for en vesentlig kostnadsøkning på grunn av forhold utenfor Pobedit ASs rimelige kontroll, herunder, men ikke begrenset til, krigslignende hendelser, opptøyer eller opprør, forstyrrelser i offentlig transport , import- eller eksportreguleringer, endringer i lov og forskrift eller i tolkningen av disse, handlinger fra myndigheter, streik, lockout, blokade eller andre arbeidskonflikter, brann, eksplosjoner eller andre ulykker, epidemier, pandemier, ethvert naturfenomen eller mangler og forsinkelse i leveransen fra underleverandør som skyldes de ovennevnte omstendighetene. 

For å unngå tvil inkluderer ansvarsfraskrivelsen covid-19-pandemien eller en annen epidemi eller pandemi eller noen av deres påfølgende konsekvenser som påvirker leverandørene til Pobedit AS eller deres underleverandørers evne til å levere eller levere til avtalt pris eller tid.

30. Øvrig 

Pobedit AS forbeholder seg retten til å endre all informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, priser, tekniske spesifikasjoner og produkttilbud uten forutgående varsling. 

Informasjon og priser angis med forbehold for trykk- og skrivefeil, unøyaktigheter i angitte tekniske spesifikasjoner, leverandørens prisøkninger og opphørssalg. 

Informasjonen som er tilgjengelig på Pobedit AS sine hjemmesider medfører ikke et løfte om brukervennlighet, egnethet eller garanti med mindre dette er særskilt spesifisert skriftlig til kunden. Aktuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker, med mindre annet er oppgitt. 

Kunden har ikke rett til å overføre avtalen eller rettigheter og forpliktelser som kan henføres til avtalen uten Pobedit ASs skriftlige samtykke. 

Pobedit AS forbeholder seg retten til når som helst å endre disse Allmenne kjøpsvilkår.

Meny

Innstillinger

Trykk for flere produkter.
Ingen produkter ble funnet.